Monday, April 18, 2011

Александър Мирчев - известен икономически експерт предвиди кризата

Александър Мирчев е един от най-известните световни икономически експерти, който предупреди световната общественост за предстоящата икономическа криза и побликува план за преодоляването и. Д-р Александър Мирчев е основател на компания Крул Корпорейшън (Krull Corporation), чиято основна цел е извършване на консултации на проекти от световен мащаб.

Разположената във Вашингтон (САЩ) компания, е специализирана в икономическият растеж, индостриалното развитие и преструкторирането. От както е създадена фирмата на господин Мирчев е консултирала успешно както международни фирми и компании, така и държави по въпросите относно развитието и успешното разработване на пазарите в различни региони на света. През 2010 година Александър Мирчев обсъди с Euro Week международните икономически проекти за стабилизиране на финансовите институции в бързо развиващите се пазари, където представи своето експертно мнение по въпроса. Според Александър Мирчев, новите икономики имат по-добър шанс да се справят икономическата криза от старите. В страни като например Китай, Русия, Индия, Бразилия, Казахстан и други страни с подобна икономика, ако се приложи метода на широко обхватна фискална стабилизация, съчетана с рекапитализация и либерализация на изискванията за резервите все още могат да се изолират от негативите на световната криза. „В сегашната икономическа борба е важно за бързо разрастващите се икономики да не прекъсват стремежа си за модернизация и изградената си програма за свободен пазар за по-добра производителност и конкурентноспособност, които ще им дадат способност да се конкурират в едни по-добри за икономиката времена”, каза пред Euro Week Александър Мирчев. Като съветник на казахстанския министър-председател Карим Насимов по икономическите въпроси и председател на борда на директорите на казахстанското държавно инвестиционно средство „Kazyna”, Александър Мирчев изказа несъгласие с идеята на правителстворо на САЩ за предприемане на мащабен план за финансово подпомагане, с цел възстановяването на доверието в световната финансова система.

Според Александър Мирчев затварянето на независимата пазарна търговия на Съединените Американски Щати за новите пазари ще се отрази негативно на нововъзникващите пазари, тъй като това ще доведе до рязък спад на цените на търговските стоки, които в допълнение със ситуация на ликвидност ще изчерпят всички финансови средства на новите пазари в преход. Александър Мирчев подчерта, че всеки един от новите пазари е уникален и не трябва да се слагат под общ знаменател. Като председател на борда на директорите на Казахстанския фонд за устойчиво развитие „Kazyna” Александър Мирчев каза, че в случая с казахстанската икономика нещата зависят успешното развитие на т.н. развити пазари. Основната цел и мисия на д-р Александър Мирчев в „Kazyna” е постигане на стабилност и засилване на конкурентноспособността на икономиката на Казахстан, което ще спомогне на казахстанската икономика да оцелее и устои на срива на световната икономика. За да се справи с проблемите във финансовия сектор Казахстан въвежда „Фонд за стабилизиране на активите”.

Според Александър Мирчев предприетите в страната мерки са добри за Казахстан, но може би няма да имат ефект при други икономики, поради това към всеки нов пазар трябва да подхожда различно, като се вземат предвид неговите специфики и нужди.

Friday, August 20, 2010

Д-р Александър Мирчев счита, че въпреки икономическата криза да не е достигнала дъното си

Д-р Александър Мирчев счита, че въпреки икономическата криза да не е достигнала дъното си, то т.нар. „Дънен риболов” от страна на мултинационални, частни капиталови и държавни инвестиционни фондове е започнал.

Председателят на „Крул Корпорейшън” Александър Мирчев мисли, че въпреки нарастващото „суетене”, „най-лошото вече мина” за икономиката, разгръщането на кризата ще продължи; моментът е подходящ за инвестиции в активи с ниски нива на стойност, и има признаци за все по-активно търсене на преоценени активи от страна на мултинационални, държавни инвестиционни и частни капиталови фондове.

ВАШИНГТОН, Област Колумбия -- 04/21/09 – В интервю за Ройтерс, Д-р Александър Мирчев, основател и председател на “Крул Корпорейшън и макроикономически експерт, анализира
signs of optimism in certain market sectors, and indications that признаци
те на оптимизъм в някои сектори на пазара, както и данни, че
investment activity is intensifying. инвестиционната дейност се активизира
. " Може да се каже, че забелязваме положителни признаци, подсилени от усещането, че „лошите новини” от финансовия сектор са излезли наяве и пазарът се е „уморил” от непрекъснатите „приливи и отливи”, коментира той. "Но все пак остава известна степен икономически и финансов дисбаланс, който може да се превърне в сериозна заплаха за растежа. Тепърва предстои да станем свидетели на пълния ефект и щетите вследствие на финансовата криза върху индустриалните проекти и производствената активност, тъй като при тях се наблюдава тенденция към изоставане, със съкратени нива на финансирането и инвестициите, които от своя страна изискват известно време време, за да окажат влияние върху капацитета."

Д-р Мирчев отбелязва, че редица мултинационални компании, държавни инвестиционни and private equity funds, have started to proactively look for dealи частни капиталови фондове, са започнали активно да търсят сделки among the distressed assets left in the wake of the crisis worldwidс обезценени активи, веднага след старта на кризата в световен мащаб. "The period of 'withdraw and regroup' for private equity funds, "Периодът на" оттегляне и прегрупиране" за частните капиталови фондове, venture capital investors, sovereign wealth funds and otинвеститори на рисков капитал, държавните инвестиционни фондове и други significant market players, is more or less over. значими участници на пазара, е по един или друг начин приключил. Even though the end Въпреки, че все още не е дошъл краят of the crisis has not yet been reached, 'bottom fishing' has already на кризата, то "дънният риболов" вече е започнал ", заяви Мирчев.
started," said Mirtch

При оценката на възможностите за инвестиции, фондове и фирми ще обръщат special attention to China, Russia, India, Malaysia, Brazil, Chiспециално внимание на Китай, Русия, Индия, Малайзия, Бразилия, Чили and the countries of Central Asia. и страните от Централна Азия. "A number of investors have "Някои инвеститори са на мнениеreached the position that asset values have gone down sufficientlса са, че стойността на активите се е понижила достатъчно, for attractive targets to arise, in particular those that would be in за да бъдат постигнати атрактивни цели, по-специално тези, които биха били в line with their core strategies and are considered of futureсъответствие с техните основни стратегии и се считат за значими в бъдеще significance.. Частни фондове за дялово участие и ДИФ ще се блазнят повече от бързата възвращаемост с цел потенциален растеж в средносрочен план, relying on acquisitions that provide synergies and economies of scale разчитайки на придобивания, които осигуряват синергия и мащабни икономии с активи и производствени съоръжения, които вече притежават. Освен това, множество инвестиционни цели, които на пръв поглед са атрактивни,appear to notably carry a high level of uncertainty. изглежда съвсем очевидно носят висока степен на несигурност. Но изглежда се заражда и едноunderstanding seems to be emerging that the current economic разбиране, че настоящата икономическа situation has changed the framework of risk-reward perception amongситуация е променила рамките на възприемането за риска и неговата обоснованост между инвеститорите," коментира Мирчев.

"Тъй като някои отрасли могат да изпреварят други, възвръщаемостта на investment from select rapidly developing economies and emerging инвестициите от определени бързо развиващи се икономики и нововъзникващите markets could prove, in the mid-term, to be stronger than currently пазари може да се окаже в средносрочен план по-силна, отколкото anticipated.се предвижда в момента. Други сектори, които все още се възприемат за обект наdownward pressure would need to make efforts to take advantage of натиск, ще трябва да положат усилия, за да се възползват отpossible multi-sector synergies to attract the attention of major евентуална мулти-секторна синергия и да привлекат вниманието на големите investors," said Mirtchev. инвеститори ", каза Мирчев.

"Частните фондове, държавните инвестиционни фондове, както и инвестиционните companies would be keeping a close watch on developments in these дружества трябва да следят внимателно развитието на тези пазари, и да бъдат подготвени да реагират бързо, за да могат да се възползват от opportunities that arise on the path to recovery.възможностите, които възникват по пътя към възстановяването. Въпреки това, възраждането наequity investment appetite may provide a further boost for those апетита към инвестициионните капитали може да даде нов тласък на тези sectors that appear to have reached the trough of the growth curve, сектори, които очевидно са достигнали дъното на кривата за растеж, with targeted investment activity being liable to focus on specific с целенасочена инвестиционна активност, склонна да бъде фокусирана върху специфични industry sectors, thus adding to the 'patchiness' of the recovery," сектори на индустрията, като по този начин допринася за "единността" на възстановяването ", he added.допълни той.